رها بايد شد

از هستــــــــــــىِ خويشتن، رها بايد شد        از ديو خودىّ خود، جدا بايد شد<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

آن كس كه به شيطان درون سرگرم است       كى راهى راه انبيا خواهد شد؟

/ 1 نظر / 13 بازدید