روزگاري نو
رها بايد شد

از هستــــــــــــىِ خويشتن، رها بايد شد        از ديو خودىّ خود، جدا بايد شد

آن كس كه به شيطان درون سرگرم است       كى راهى راه انبيا خواهد شد؟

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸۳ - ایمان