روزگاري نو
سكوت

سکوت متن آسانی است......

که معمولا اشتباه خوانده می شود

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸۳ - ایمان