روزگاري نو
رها بايد شد

از هستــــــــــــىِ خويشتن، رها بايد شد        از ديو خودىّ خود، جدا بايد شد

آن كس كه به شيطان درون سرگرم است       كى راهى راه انبيا خواهد شد؟

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸۳ - ایمان

سكوت

سکوت متن آسانی است......

که معمولا اشتباه خوانده می شود

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸۳ - ایمان

 

http://ikad.persianblog.ir 

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸۳ - ایمان